seal

seal

October 26, 2011

Magiundanaon Songs

-Kenneth Nur Matabalao

OH PAPANOK ---(MAGUINDANAON SONG)

Oh papanok ako bo
Na munot ako sa samb'l
Endo ko kangganatan
Su kalido nu ginawa

Malido su p'ngganat
Na labi su p'ngganatan
Ka makalipos sa tuka
Madala su tad'm men

______________________

BEMBE KO

bembe ko, bembe ko
Tawag ka si Bembe ko
Endo k'n ka tawag'n
Pakaladin sa luya

Endo k'n ka kaladin
Ipain'm sa magingay
Endo k'n ka painim
Endo magan m'bata

Bembe ko, Bembe ko

No comments:

Post a Comment